ʱʱʿٷվ

:->->


 
 
 
  • MTTr
  • T
      “”IT 
      (CPU)IT“”Ȩ
      “”ا 
 
 
 
 
 

 

  • ɾ
  • CPU
  •  
  • ᧿(Service Level AgreementSLA)
  
-
  • -
  • (DPI)4300
  • :VMwarevCenter
 
  
 
 
UMAS
      UMASا֝ۡ
 
VIC-
      VICVMware VCenterVICVICVCenterVSTۧ
 
VST-
      VSTVSTVSTVST (VIC)
 
       “”اAgents
      +UMAST
 

| | | |